Voorstelling


ACTEC is een NGO voor ontwikkelingssamenwerking die in 1982 werd opgericht om projecten rond beroeps- en technische vorming voor arme en gemarginaliseerde personen in de ontwikkelingslanden te steunen. Vanaf het begin heeft ACTEC zich toegespitst op doelgerichte hulpverlening aan de plaatselijke bevolking van Latijns-Amerika en Afrika. In 1994 hebben we onze activiteiten uitgebreid naar Libanon.


Geïnspireerd door de waarden van het christelijk humanisme, gaat ACTEC ervan uit dat de vooruitgang der volkeren pas mogelijk is wanneer men de menselijke waardigheid eerbiedigt en een grotere autonomie nastreeft. Deze autonomie van personen en gezinnen hangt af van hun mogelijkheden om toegang te hebben tot economische middelen. Persoonlijke arbeid is een bevoorrecht middel om dit te verwezenlijken. Iedere mens kan zich persoonlijk en collectief ontplooien doorheen zijn werk, zijn beroep, zijn vak. Daarom moedigt ACTEC programma's van beroepsvorming aan die elke begunstigde helpen om zijn economische situatie te verbeteren en om te begrijpen dat de kwaliteit van zijn bestaan afhangt van de kwaliteit van zijn werk. Onze dertigjarige ervaring heeft het belang van de beroepsvorming alleen maar bevestigd. De personen die er toegang toe hebben, verbeteren, op een wezenlijke en duurzame manier, hun levensomstandigheden en hun kansen op persoonlijke en maatschappelijke vooruitgang.


Voor ons is het van groot belang steun te verlenen aan plaatselijke verenigingen die, geconfronteerd met ellendige situaties, concrete en gedurfde antwoorden bieden in de vorm van initiatieven op het vlak van opvoeding en technische en menselijke vorming. Iedere partner met wie we samenwerken - en die ons ook als partner koos - is een teken van hoop voor de mensen die van zijn initiatieven gebruik maken. Ieder project, iedere actie, iedere partner heeft zijn eigen karakteristieken om te voldoen aan de concrete behoeften van een streek. Toch schuilt er een gemeenschappelijk kenmerk in al onze acties: de weigering om met fatalisme een situatie van armoede te aanvaarden en de wil om middelen te vinden die een werkelijke verandering in het leven van de begunstigden zullen toelaten.


Designed and developed by: Antorcha Web